การประกันสินค้า WE-EF

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1.
การรับประกันสินค้านี้มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี
2.
การรับประกันนี้จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับบริษัท ไทยอิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเท่านั้น
3.
การรับประกันจะบริการฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ สำหรับความชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมและ เปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
4.
การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้

  • ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลย และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯและ/หรือไม่ได้ใช้ อะไหล่ของทางบริษัทฯ
  • ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง

เงื่อนไขการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า
1.
ทางบริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าต่อเมื่อ

  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับบริษัท ไทยอิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเท่านั้น
  • เป็นสินค้าใหม่แต่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิตผ่านการประเมินอาการและพบว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้
  • สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมหีบห่อที่สมบูรณ์ และอุปกรณ์ครบ
  • ระยะเวลาในการรับเปลี่ยนภายในระยะเวลารับประกันเท่านั้น

2. สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนได้แก่ สินค้าราคาพิเศษ สินค้าลดราคาล้างสต๊อก (Clearance Sales) และ สินค้าโชว์