การประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. การรับประกันสินค้านี้มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้ตรวจรับสินค้าจากทางร้านเป็นระยะเวลา 12 เดือน
2. การรับประกันนี้จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายของเคียวริทซีในประเทศไทย กัมพูชา และ ลาวเท่านั้น
3. การรับประกันจะบริการฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ สำหรับความชำรุดหรือข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมและ เปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
4. การรับประกันสินค้า จะไม่รวมความเสียหายหรือความผิดปกติจากสาเหตุตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ดังนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

  • ผลจากการดูแลรักษา หรือการใช้สินค้า ไม่ถูกต้อง หรือผิดประเภท
  • มีการใช้งานที่ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของสินค้า
  • ความเสียหายที่เกิดจากขนส่ง
  • ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ละเลย และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ถูกเปิด งัด แกะ ดัดแปลงสินค้าไปจากสภาพปกติ หรือซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯ และ/หรือ ไม่ได้ใช้ อะไหล่ของทางบริษัทฯ
  • ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ